Obraz przewiń stronę
Baner Szkolenia

Szkolenia

„Don’t work hard, work smart”

Szkolenie w formie wyk?adu, z wy?o?onym przed nosem zeszytem, lub zgodnie z biegiem czasu laptopem i ze smartfonem na kolanach, to ju?… passé…
Nasze szkolenia s? aktywne, bo aktywno?? wymaga zaanga?owania wszystkich, nie tylko prowadz?cego. Trudno przeprowadzi? szkolenia z motywacji, nie motywuj?c grupy szkoleniowej, nie mo?na uczy? budowania zespo?ów bez zbudowania zespo?u na sali treningowej. Jak si? komunikowa? bez komunikacji - to niemo?liwe!
B?dziemy ?wiczy?, dyskutowa?, robi? b??dy, odnosi? sukcesy, bawi? i by? mo?e niekiedy denerwowa? – s?owem wydarzy si? sporo rzeczy, które z nami zostan?, mamy nadziej?, na d?u?ej. Zaanga?ujemy czynnie ca?? g?ow? (nie tylko poszczególne pó?kule) oraz cia?o. Dodamy humor, elokwencj?, poczucie humoru i oczywi?cie wiedz?.

TWORZYMY WARUNKI DO TEGO, ?EBY KA?DY MÓG? BY? MOTOREM ZMIAN I AUTOREM W?ASNYCH DO?WIADCZE?.

 

Jak to robimy :

Szkolimy zgodnie z cyklem uczenia si? Kolba :


Gwarantujemy przy tym:

100% wydajno?ci : szkolenia prowadzone przez profesjonalistów : trenerów – menagerów z kilkunastoletnim do?wiadczeniem zawodowym
100% praktyki: szkolimy poprzez do?wiadczenia
80/20 po??czenie praktyki i teorii
10 smart tools (na skróty : u?yteczne narz?dzia)
1 prezentacj? podsumowuj?c? na tablecie
120 min follow up : 2 godziny zegarowe indywidualnego treningu po warsztacie *
365 dni 1 streszczenie miesi?cznie najlepszej ksi??ki miesi?ca o tematyce biznesowej

(* w siedzibie prowadz?cego, do 6 m-cy po szkoleniu)

 

Zapewniamy :

 • warsztaty, na których si? zrelaksujesz, odpoczniesz i zdob?dziesz wiedz?
 • prezentacje dostarczone na tabletach
 • gry + case stadies + teoria + literatura
 • gwarancja terminu
 • komfortowe warunki pracy,
 • grupy do 12 osób
 • przerwy kawowe + przerwa na lunch ( sam lunch równie? ????)
 • 10% rabatu na kolejne szkolenia

mo?liwo?? przeprowadzenia szkolenia w j?z. angielskim i francuskim

 

Tematyka szkole? :

Manager czyli kto ?
Wi?kszo?? z nas d??y w swojej karierze do zarz?dzania lud?mi. Jest to z ca?? pewno?ci? inspiruj?ce zadanie i … niezwykle trudne, bo najtrudniejsza jest praca z lud?mi.
Drogi prowadz?ce do celu, czyli stania si? ?wiadomym managerem s? ró?ne : mo?esz eksperymentowa? sam od pocz?tku do ko?ca lub mo?esz skorzysta? z do?wiadcze? innych i po??czy? je z w?asnymi. Oczywi?cie wszystko musisz prze?wiczy? i sprawdzi?, ale … w grupie, z do?wiadczony trenerem i ekspertem w swojej dziedzinie mo?esz by? bardziej skuteczny.
Pracy z lud?mi nie nauczysz si? z ksi??ek, to do?wiadczenie musisz zdoby? sam, a my b?dziemy Ci? w tym wspiera?. Proponujemy Ci szereg ?wicze?, w których sam sprawdzisz kiedy dobrze jest przewodzi?, a kiedy odda? inicjatyw? innym, jak prowadzi? grup? i poszczególne jednostki, ?eby Ci? s?uchali. Jak si? przygotowa? gdy pojawia si? konflikt.

Dla kogo jest ten warsztat : dla managerów i specjalistów którzy chc? wiedzie? wi?cej


Co wyniesiesz ze szkolenia :

 • umiej?tno?? zadawania w?a?ciwych pyta? odno?nie siebie i wspó?pracowników
 • doprecyzujesz : czy wiesz z kim chcesz pracowa? i dlaczego
 • dowiesz si? jak zatrudnia? najlepszych i jak nimi nast?pnie kierowac
 • praktyczne wskazówki – wszystko sprawdzisz i dostaniesz ?ci?g?
 • teoretyczn? podbudow?

tematyczny warsztatu :

 • Jaki manager, jaki leader – o co chodzi?
 • DNA firmy i managera
 • budowanie zespo?u
 • typy osobowo?ci : typologia Junga, Wielka Pi?tka (badania ró?nic : Extended DISC, FACET5 Kwestionariusz Osobowo?ci Hogana, MBTI, First, talenty Gallup, MindSona)
 • rekrutacje – dla kogo?
 • emocje i przekonania w pracy
 • wyuczona bezradno??
 • style wyja?niania
 • podstawy komunikacji (trójkat Karpamnaa, komunikacja wed?ug von Thune’a)
 • wywieranie wp?ywu
 • zarzadzanie przez cele (MBO)
 • Na skróty : u?yteczne narz?dzia

+ casy stadies + gry * + posumowanie + bibliografia!
*proponujemy za?o?enie wygodnego obuwia i niekr?puj?cej ruchów odzie?y

 

Komunikacja : sk?d ta trudno???
Szkolenie z komunikacji interpersonalnej

Obecnie gdzie si? nie pojawiasz wszyscy dooko?a mówi? o komunikacji. Komunikacja, przez wiele lat zepchni?ta do k?ta, dzisiaj ?wi?ci triumfy i pozostaje w centrum zainteresowania. Okazuje si?, ze sztuka porozumiewania si? ma wi?cej aspektów ni? mo?e to wygl?da? na pierwszy rzut oka. Na naszych warsztatach nie tylko sprawdzisz jak si? komunikujesz ale równie? b?dziesz ?wiadomy jak na Ciebie próbuj? wp?yn?? inni. Poka?emy jakich narz?dzi u?ywamy, aby osi?gn?? to, co chcemy. Wszystkie ?rodki dozwolone ?Sprawd?! Dla kogo jest to szkolenie : dla managerów, specjalistów i ka?dego kto chce wiedzie? wi?cej Co wyniesiesz z warsztatu :

 • inne spojrzenie na komunikacj?:; zrozumiesz jej fenomen
 • prze?wiczysz na sobie i innych ró?ne kana?y komunikacji
 • zobaczysz jak skutecznie jeste? w stanie si? komunikowa?
 • poznasz si?? informacje zwrotnej
 • praktyczne wskazówki – wszystko sprawdzisz i dostaniesz ?ci?g?
 • teoretyczn? podbudow?

Zakres tematyczny warsztatu:

 • kompetencje komunikacyjne na podstawie matrycy McClellanda
 • ramy komunikacji i schematy komunikacyjne
 • podstawowe zasady dobrej komunikacji, poziom relacji, 4 p?aszczyzny komunikacji wed?ug von Thun
 • skuteczna komunikacja : otwieranie si?, wyra?anie siebie – „Okno Johariego”
 • planowanie i strukturyzacja, szukanie rozwi?za?
 • poziom relacji
 • co z tym feedbackiem?
 • struktury czasowe komunikacji
 • gry i manewry (trójk?t Karpmana)
 • rozpoznanie emocji podstawowych (strach, smutek, z?o??, rado??) i emocji mieszanych (upokorzenie, gorycz, wstyd, zazdro??, nienawi??, poczucie winy), opposite action i empatia
 • asertywno?? czym jest i czym nie jest, asertywno?? w komunikacji
 • uwaga! Perswazja czyli wywieranie wp?ywu
 • Na skróty : u?yteczne narz?dzia

+ casy stadies + gry * + posumowanie + bibliografia!

*proponujemy za?o?enie wygodnego obuwia i niekr?puj?cej ruchów odzie?y

 

Zarz?dzanie czasem - „W firmie wszystko odbywa si? jednocze?nie : sprzeda?, marketing, finanse, zasoby ludzkie, sprawy administracyjne”

Z czasem od zawsze s? k?opoty. Czy jeste? singlem, rodzicem, pracownikiem szeregowym czy wysokim rang? managerem - wobec czasu wszyscy jeste?my sobie równi. P?ynie dla nas tak samo i wydaje si?, ?e nie mamy na niego ?adnego wp?ywu. A jednak wydaje si?, ?e niektórzy radz? sobie z jego up?ywem troch? lepiej. Czy rzeczywi?cie? Na to pytanie odpowiesz sobie na naszym szkoleniu. Na to i wiele innych. Sprawd? : wszystko otwiera si? i zamyka w czasie. Dobrze jest wiedzie? o tym wi?cej! Dla kogo jest to szkolenie : dla managerów, specjalistów i ka?dego kto chce wiedzie? wi?cej Co wyniesiesz ze szkolenia :

 • dowiesz si? jak rozci?gn?? czas w czasie
 • doprecyzujesz : co jest dla Ciebie wa?ne w danym czasie
 • czas linearny i cykliczny : który wybierasz?
 • praktyczne wskazówki – wszystko sprawdzisz i dostaniesz ?ci?g?
 • teoretyczn? podbudow?

 

Zakres tematyczny warsztatu:

 • Problemy z uciekaj?cym czasem
 • Wielozadaniowo?? w czasie
 • Kontakty i komunikacja
 • Po?eracze czasu
 • Zasada pareto
 • Kiedy chaos pomaga a kiedy przeszkadza
 • Higiena osobista
 • Przestrze?
 • Sta?e wpadki
 • Nowa kultura czasu
 • Dieta i aktywno?? fizyczna
 • Tajemnica sukcesu : flow
 • Na skróty : u?yteczne narz?dzia

+ casy stadies + gry * + posumowanie + bibliografia!
*proponujemy za?o?enie wygodnego obuwia i niekr?puj?cej ruchów odzie?y

Kontakt

Firma:
AGdyby
Adress:
Os. Pogórze 2 F
:
58-114 Burkatów
Phone:
605 242 203
E-mail:
beata.martynowska2@gmail.com